Algemeen

Samenvatting

In de programmabegroting maken we concreet wat we in 2022 willen bereiken, wat we daarvoor gaan doen en wat dat mag kosten. We zetten de lijn voort die is ingezet bij de perspectiefnota 2021 en richten ons op het realiseren van de doelstellingen zoals we die hebben vastgelegd in de programma’s.

Financieel perspectief
Het financieel meerjarenperspectief is ten opzichte van de perspectiefnota 2021 verbeterd. Vooral de aanvullende middelen in het gemeentefonds dragen bij aan het verbeterde financieel perspectief. Dit stelt ons in staat om door te gaan met investeren in de stad. We reserveren hiervoor tot en met 2025 7 miljoen euro in het stadsontwikkelingsfonds. Ook verbeteren we de leefbaarheid in wijken en zetten we in op extra toezicht en handhaving. Met het aanvalsplan laaggeletterdheid en met de inzet van schuldenspecialisten blijven we ook inzetten op de ontwikkeling van onze inwoners.
De begroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025 zijn zowel incidenteel als structureel sluitend. Dit betekent dat structurele lasten in deze jaren worden afgedekt met structurele baten.

Ontwikkeling woonlasten
De woonlasten voor een gemiddeld gezin met een eigen woning stijgen in 2022 ten opzichte van 2021 met 22 euro (2,5%). De stijging is daarmee lager dan in voorgaande jaren.
Voor een (eenpersoons) huurder stijgen de woonlasten ten opzichte van 2021 met 12,50 euro (3,05%). Dit bedrag wijkt af omdat een huurder geen onroerende zaakbelasting en geen rioolheffing-eigenarendeel betaalt.

Beleidsinhoudelijke samenvatting
Het programma zorg zet ook in 2022 nadrukkelijk in op preventieve activiteiten. Het voorkomen van gezondheidsproblemen bij inwoners blijft daarbij het uitgangspunt. Daar waar mogelijk richten we ons op het efficiënter en effectiever inrichten van de zorg.
In samenwerking met onze partners ligt de focus bij de preventieagenda in eerste instantie op de opgaven die door de stad zelf zijn aangedragen: het voorkomen van (vecht)scheidingen en het bevorderen van een gezonde leefstijl van onze inwoners. Ook starten we een voorlichtingscampagne om ouderen beter voor te bereiden, zodat zij in de toekomst veilig en zo zelfstandig mogelijk kunnen blijven wonen. Via het project ‘Sociale basis op orde’ willen we beter de eigen potentiële uitvoeringskracht benutten die in de wijken reeds aanwezig en beschikbaar is.
In 2022 pakken we laaggeletterdheid aan. Verder gaan we twee pilots draaien rondom jeugdhulp in het onderwijs, waarbij we de mogelijkheid bekijken om de individuele bekostiging van jeugdhulp in het onderwijs om te zetten naar groepsgerichte financiering. Het idee hierachter is om daarmee de administratieve druk te verlichten, de kwaliteit van jeugdhulp te verbeteren en een besparing van 10% van de kosten van jeugdhulp op school te realiseren. Ten slotte gaan we een pilot draaien met een BSO plus groep, waarbij het plusdeel bestaat uit kleinere, prikkelarme groepen met passende begeleiding.

De ontwikkelvisie voor een nieuw bedrijventerrein voor grootschalige kavels, het XL-2 Businesspark, komt gereed binnen het programma Economie en Participatie. Deze visie schetst op welke wijze in Almelo een duurzaam bedrijventerrein voor hightech en logistiek ontwikkeld zal gaan worden.
We streven ook in 2022 weer naar hoge cijfers voor de dienstverlening van ons Ondernemersloket. Ondernemers weten het Ondernemersloket steeds beter te vinden voor hun arbeidsmarktvraagstukken.
We realiseren een gezamenlijk investeringsvoorstel met de partners en laten zien hoe Almelo Waterstad steeds meer gezicht krijgt en op welke wijze het Almelo Nordhornkanaal bevaarbaar gemaakt zal worden.
Als het gaat om de uitkeringen in Almelo, verwachten we in 2022 dat het beroep daarop daalt omdat steeds meer Almeloërs een baan hebben bij één van de vele werkgevers. Waarbij elk gewerkt uur telt!
Ten slotte gaan we met onze aanpak van het Schuldenlab zorgen dat minder Almeloërs problematische schulden hebben en gebruik moeten (blijven) maken van ondersteuning middels bewindvoering.  

In de binnenstad ligt de prioriteit bij het terugdringen van de leegstand door transformatie en het verbeteren van de samenwerking tussen partners in de stad. We maken een ontwikkelstrategie en plan voor de herontwikkeling van de Stadskade (het gebied tussen de bibliotheek, het stadhuis en het Marktplein, inclusief Havenblok) die bijdragen aan de strategische programmadoelen voor de Binnenstad.
Verder geven we uitvoering aan het ontwikkelplan Gravenkwartier (voorheen genoemd Grotestraat Noord). Daarbij ligt de nadruk op transformatie van nog meer panden in dit gebied naar wonen, herinrichting van de openbare ruimte en samenwerking en eigenaarschap. Ook verwachten we dat er bij zowel de ondernemers als de vastgoedeigenaren voldoende draagvlak is om een BIZ (Bedrijven Investeringszone) in te voeren. Met deze BIZ-gelden gaan we de ambities voor de binnenstad mede waarmaken.
Samen met onze partners in de binnenstad zetten we een stap om te komen tot een eenduidige en herkenbare brand voor de binnenstad. Van alle verschillende merken en kreten - zoals Almelo loves you, Almelo waterstad, Almelo altijd wat te doen, Almelo verrast - gaan we naar één consistent merk. Hiermee kunnen we ons verder profileren, nieuwe bezoekers aantrekken en Almelo daarmee verder doorontwikkelen als (regionale) winkelstad.

Vanuit veiligheid zetten we in op de uitvoering van meer integrale controles in samenwerking met onze partners (o.a. de politie, belastingdienst, het Openbaar Ministerie en inspectiediensten). Door ons aan te sluiten bij Meld Misdaad Anoniem willen wij criminele samenwerkingsverbanden verstoren en hier beter zicht op krijgen. Ook zullen wij de samenwerking aangaan met het lector maatschappelijke weerbaarheid van Saxion Hogeschool (‘Safety and Security lab’) inzake cyberweerbaarheid en het tegengaan van cybercriminaliteit.
De gemeente gaat in 2022 intensief participeren binnen het regionaal programma Jeugd en Criminaliteit. Het programma is gericht op vroegsignalering en preventie, om te voorkomen dat jeugd afglijdt richting criminaliteit.
Om polarisatie in een vroeg stadium aan te pakken en om escalatie te voorkomen, zullen de betrokken functionarissen getraind worden om signalen hiervan te herkennen en daar waar mogelijk preventief op te treden. Verder gaan we binnen het programma veiligheid in 2022 meer informatie gestuurd werken. Op deze manier willen wij meer werken vanuit overzicht, trends en ontwikkelingen en minder reactief en op basis van incidenten acteren.

Binnen het programma Duurzaamheid zetten we meer in op bewustwording door inwoners en bedrijven te stimuleren bij het nemen van energiebesparende maatregelen (zoals isolatie) en het opwekken van duurzame energie. We gaan inwoners, bedrijven, corporaties en instellingen stimuleren om hun eigen omgeving te vergroenen en meer water vast te houden. Dit doen we met de nieuwe stimuleringsregeling, een campagne en door verschillende acties.
Verder gaan we door met het opstellen van wijkuitvoeringsplannen voor de overgang naar aardgasvrij voor drie reeds door de gemeenteraad aangewezen gebieden. Dit doen we samen met inwoners en andere stakeholders. Hierbij staat betaalbaarheid voor inwoners centraal.

Vooralsnog is de invoeringsdatum voor de Omgevingswet vastgesteld op 1 juli 2022. De omgevingsvisie is ondertussen vastgesteld en dient als vertrekpunt voor maatschappelijke opgaven en initiatieven vanuit de samenleving. De manier waarop participatie plaatsvindt en in welke gevallen, wordt vóór invoering van de wet vastgelegd in participatiebeleid en/of in een participatieverordening.
Als pilot wordt een omgevingsplan voor de binnenstad gemaakt. Met de ervaringen die daarmee worden opgedaan, worden alle bestemmingsplannen van Almelo de komende jaren omgezet in een omgevingsplan.
We hebben al wat ervaringen opgedaan met de intaketafel en de omgevingstafel. Dat is veelbelovend. Om in 2022 binnen 8 weken een vergunning te kunnen afgeven, moet de afstemming met externe partners nog wat scherper. Hier gaan we verder op inzetten. Ondertussen worden medewerkers geschoold om hun werkzaamheden uit te kunnen voeren onder de Omgevingswet en daarnaast ook om in de geest van de wet te werken.

Binnen het programma Nieuwstraatkwartier worden in 2022 de nieuwe aardgasvrije woningen in de Witvoeten- en Gravenstraat en de heringerichte openbare ruimte opgeleverd. Deze straten worden klimaat-adaptief en krijgen een eigentijdse uitstraling. De uitvoering van de Ontwikkelstrategie voor het bedrijventerrein Achter de molen gaat starten. De komende jaren zetten we erop in om dit binnenstedelijke bedrijventerrein te transformeren naar een toekomstbestendige locatie. Voor de korte termijn gaan we samen met een groep bewoners en ondernemers activiteiten ontwikkelen om verdere verloedering tegen te gaan.
De aanpak voor woningverbetering en -verduurzaming krijgt een vervolg. We onderzoeken hoe deze aanpak  - van onderop bewoners stimuleren - is op te schalen, zodat deze benut kan worden in andere kwetsbare wijken.
Bewonersinitiatieven zijn essentieel gebleken om de beweging in de wijk, samen met bewoners en ondernemers, op gang te houden. Door corona kwamen veel van de activiteiten stil te liggen. In 2022 geven we bewonersinitiatieven een boost door bestaande en nieuwe bewonersgroepen te stimuleren actief te worden en activiteiten te ontwikkelen. We ondersteunen deze activiteiten en brengen (groepen van) bewoners met elkaar in contact.  

Vanuit wijksturing starten we samen met omwonenden met het ontwikkelen van een visie op integrale revitalisatie van het Schelfhorstpark. Het gaat om zowel de inrichting als het gebruik van het park. Ook kijken we samen met de omwonenden/gebruikers van de openbare ruimte rondom het winkelcentrum De Schelf hoe we in deze openbare ruimte een kwaliteitsslag kunnen maken. Naar aanleiding van de herinrichting van het winkelcentrum De Gors wordt in samenwerking met de omwonenden een plan opgesteld en realiseren we het bewonersinitiatief voor een hondenspeelveld en/of een hondenlosloopveld in de Riet/Nieuwland.
Omdat door corona veel activiteiten stilvielen, gaan we in 2022 een boost geven aan het stimuleren van bewonersinitiatieven. Dit doen we door bestaande en nieuwe bewonersgroepen te stimuleren om actief te worden en activiteiten te ontwikkelen. We ondersteunen deze activiteiten en brengen (groepen van) bewoners met elkaar in contact. Ook realiseren we cameratoezicht om zo te komen tot  ‘een autoluwe Hofkampstraat’. Hierbij worden bewoners betrokken.
Ten slotte richten we ons binnen de wijk Ossenkoppelerhoek op de buurt de Boomplaats. We willen deze buurt beter leren kennen door middel van de ABCD-methode. In het voorjaar 2022 starten wij daarmee onder het motto ‘Iedereen heeft een talent en kan een bijdrage leveren aan het buurtleven’.

Deze pagina is gebouwd op 12/01/2021 10:55:53 met de export van 12/01/2021 10:44:57