Paragrafen

Financiering

  • In onze rentevisie gaan wij ervan uit dat zowel de geld- als de kapitaalmarktrentes in 2022 slechts in zeer beperkte mate zullen stijgen ten opzichte van het huidige, historisch lage renteniveau. Verwacht wordt dat bestaande leningen in de komende jaren tegen een lagere rente geherfinancierd kunnen worden.
  • Het renteresultaat op het taakveld Treasury bedraagt 1,1 miljoen euro.
  • De verwachte financieringsbehoefte voor 2022 bedraag circa 5 miljoen euro.
Deze pagina is gebouwd op 12/01/2021 10:55:53 met de export van 12/01/2021 10:44:57