Bijlagen

Delegatieregister

Samenvatting
De gemeenteraad kan taken en bevoegdheden overdragen aan een ander, bijvoorbeeld aan het college van B&W. Voor een aantal bevoegdheden heeft de raad daartoe besloten. Denk aan het afhandelen van WOB-verzoeken of het geven van namen aan straten en pleinen. Ieder jaar staat er een geactualiseerd overzicht in de begroting. Ten opzichte van vorig jaar zijn er geen wijzigingen.

Inleiding
De gemeenteraad van Almelo besloot op 2 december 2014 (Raad1402331 ) dat een geactualiseerd delegatieregister jaarlijks bij de (beleids)begroting moet worden vastgesteld. De meest actuele versie van het delegatieregister is hieronder opgenomen (stand van zaken 1 oktober 2021).

Nr.

Omschrijving bevoegdheid

Juridische grondslag

Dele-gans

Dele-
gataris

Voorwaarden

Openbaarheid van bestuur (WOB)

1.

Het beslissen op aan de raad gerichte aanvragen en verzoeken op grond van de WOB.

art. 5 en 6 WOB
art. 156 Gemeentewet

Raad

B en W

Algemene wet bestuursrecht (Awb)

2.

Het besluiten om toepassing te geven aan afdeling 3.4, de uniforme openbare voorbereidingsprocedure, van de Awb.

afd. 3.4 Awb
art. 156 Gemeentewet

Raad

B en W

3.

Het in de gelegenheid stellen van aanvragers, geadresseerden en derde-belanghebbenden, hun zienswijze naar voren te brengen in gevallen bedoeld in artikel 4:7 en 4:8 Awb.

art. 4:7 en 4:8 Awb
art. 156 Gemeentewet

Raad

B en W

4.

Het nemen van verdagingsbesluiten op bij de raad ingediende bezwaarschriften.

art. 4:14 Awb
art. 156 Gemeentewet

Raad

B en W

5.

Het beslissen op een bezwaarschrift als bedoeld in de Awb, indien een hoorzitting achterwege wordt gelaten om één van de in artikel 7:3 Awb genoemde reden.

art. 7:3 Awb
art. 156 Gemeentewet

Raad

B en W

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

6.

Het vaststellen van een exploitatieplan zoals bedoeld in artikel 6.12 Wro

art. 6.12 Wro
art. 2.27 lid 1 Wabo
art. 6.5 lid 3 Besluit omgevingsrecht

Indien het exploitatieplan betrekking heeft op een grote afwijking van het bestemmingsplan zoals bedoeld in onderdeel 1 van het raadsbesluit van 18 december 2012 (Raad1200510, zie pagina 18 van de agendabundel)

Verkeer

7.

Het aangeven van bebouwde komgrenzen ingevolge artikel 20a Wegenverkeerswet (WVW)

art. 20a WVW
art. 156 Gemeentewet

Raad

B en W

8.

Een weg onttrekken aan het openbaar verkeer o.g.v. artikel 9 en 11 WVW

art. 9 en 11 WVW
art. 156 Gemeentewet

Actieve informatieplicht richting de raad voorafgaande aan de besluitvorming. Raadsbesluit van 29 januari 2013(Raad1200689)

Straatnaamgeving en huisnummers

9.

Het geven van namen aan straten, pleinen, parken, buurten en nieuwbouwwijken en het toekennen van huisnummers.

art. 124 lid 1 Grondwet
art. 108, 147 en 156 Gemeentewet

Raad

B en W

De raad stelt de verordening en de kaders vast waarbinnen B en W dient te besluiten. Raadsbesluit van 18 december 2018 (Raad1805086, agendapunt 6)

Deze pagina is gebouwd op 12/01/2021 10:55:53 met de export van 12/01/2021 10:44:57