Financiële begroting

Incidentele baten en lasten

6.2 Incidentele baten en lasten

Om vast te stellen in hoeverre er sprake is van een structureel en reëel evenwicht in de begroting en de meerjarenraming (uitgangspunt voor toezichthouder) dient het financieel meerjarenperspectief gecorrigeerd te worden voor incidentele baten en lasten. Posten die ofwel 3 jaar of minder in de begroting zijn opgenomen, ofwel een uitgesproken tijdelijk karakter hebben (bijvoorbeeld de programma's) worden als incidentele posten beschouwd.

Incidentele baten en lasten

Herkomst

2022

2023

2024

2025

0. Bestuur en ondersteuning

Programma Nieuwstraatkwartier

Programmabegroting 2019

0,18

Regiodeals

Programmabegroting 2020

0,30

Organiseren van verkiezingen

Programmabegroting 2021

0,15

0,30

SPUK Sport

Programmabegroting 2021 & 2022

-0,55

-0,55

Sociaal flankerend beleid - RVU

Programmabegroting 2021

0,13

0,04

Inzet behoedzaamheidsstelpost

Programmabegroting 2021

-1,02

-0,66

Taakstelling subsidies (amendement)

Programmabegroting 2021

0,03

Regio Twente Twenteboard

Perspectiefnota 2021

0,30

0,30

pm

Stadsontwikkelingsfonds

Programmabegroting 2022

5,00

Digitalisering bouwdossiers

Programmabegroting 2022

0,25

Ondersteuning programmamanagement

Programmabegroting 2022

0,08

Extra inzet auditfunctie

Programmabegroting 2022

0,10

Verhogen taakstelling uitbreiding functieboek

Programmabegroting 2022

-0,43

3. Economie

Programma Economie en participatie

Programmabegroting 2020

0,05

Ontwikkeling XL Businesspark 2 / Kanaalsprongzone

Perspectiefnota 2021

0,08

5. Sport, cultuur en recreatie

Special olympics

Perspectiefnota 2020

0,06

6. Sociaal domein

Mensenhandel en uitbuiting

Programmabegroting 2021

0,05

Jeugdbeschermingstafel

Programmabegroting 2021

0,04

Schuldenspecialisten

Programmabegroting 2022

0,35

7. Volksgezondheid en milieu

Programma Duurzaamheid

Programmabegroting 2020

0,20

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Programma Omgevingswet

Programmabegroting 2019

0,12

0,06

0,06

Programma Binnenstad

Programmabegroting 2019 & 2020

0,40

Financieel herstelplan

Storting voor financieel herstelplan

Perspectiefnota 2020 / programmabegroting 2021

4,50

-/- = voordeel/baten, + = nadeel/lasten (bedragen x 1 mln euro)

Toelichting:

0. Bestuur en ondersteuning
Programma Nieuwstraatkwartier
In de programmabegroting 2019 is voor de periode 2019-2022 incidenteel 180.000 euro per jaar toegekend voor het realiseren van het programma Nieuwstraatkwartier.

Regiodeals
De gemeente Almelo levert een bijdrage aan Regiodeal Twente. De bijdrage bedraagt 4 euro per inwoner. Over de jaren 2019 t/m 2022 gaat dit voor Almelo om een bedrag van ca. 300.000 euro per jaar.

Organiseren van verkiezingen
Op 17 maart 2021 zijn er Tweede Kamerverkiezingen. In 2022 zijn er verkiezingen voor de gemeenteraad en in 2023 vinden zowel gecombineerde verkiezingen voor Provinciale Staten en waterschappen als Europese verkiezingen plaats. Voor de organisatie van deze verkiezen wordt een incidenteel budget van 150.000 euro per verkiezing geraamd.

Dividend Twence
Twence Holding bv heeft aangegeven dat zij een dividenduitkering van 560.000 euro verwacht voor 2021. In de begroting is een structurele dividenduitkering van 90.000 euro opgenomen. Wij nemen voor het jaar 2021 incidenteel een aanvullend bedrag van 300.000 euro op in onze begroting.

SPUK Sport
Vanaf 1 januari 2019 is de btw-sportvrijstelling verruimd. Hiermee is de aftrek van voorbelasting op
de kosten betreffende aanschaf, onderhoud, beheer en exploitatie van sportaccommodaties komen
te vervallen. Ter compensatie kunnen gemeenten in de periode 2019-2023 een specifieke uitkering stimulering sport (SPUK) aanvragen.

Sociaal flankerend beleid - RVU
Omdat de regeling Sociaal Flankerend Beleid 2019 geen algemene regeling is maar een regeling voor een beperkte groep medewerkers met als doel vervroegde uittreding, wordt door de Rijksbelastingdienst een boete opgelegd. Het gaat om een boete van 52% over de transitievergoeding.

Inzet behoedzaamheidsstelpost
Bij het samenstellen van de begroting 2021 is de behoedzaamheidstelpost 2021 betrokken. Deze stelpost is in 2022 en 2023 incidenteel ingezet.

Taakstelling subsidies (amendement)
Bij de besluitvorming over de programmabegroting is het amendement "Bijstelling voorgenomen bezuiniging subsidie bibliotheek, Stadsmuseum en Almelo Sociaal" aangenomen. Het amendement draagt het college op de kosten voor 2022 van 25.000 euro te betrekken en te verwerken in de programmabegroting 2022.

Regio Twente Twenteboard
In de perspectiefnota 2021 is voor de jaren 2023 en 2024 een bedrag van 4 euro per inwoner per jaar (totaal jaarlijks 300.000 euro) opgenomen voor de werkorganisatie Twente Board Development.

Reserve Stadsontwikkelingsfonds
In deze begroting wordt voorgesteld een reserve in te stellen ter dekking van de lasten voor de uitvoering van de Strategische uitvoeringsagenda stadsontwikkeling.

Digitalisering bouwdossiers
Er wordt 250.000 euro beschikbaar gesteld om 550 strekkende meter bouwdossiers te digitaliseren.

Ondersteuning programmamanagement
Bij het programmamanagement is ondersteuning benodigd voor de uitvoering van bedrijfsvoeringstaken, control en communicatie. Om de gewenste transitie van de huidige formatie naar brede programmaondersteuning te faciliteren wordt 80.000 euro beschikbaar gesteld.

Extra inzet audit functie
Er is onvoldoende capaciteit om een aantal thema's op het gebied van audit en control op te kunnen pakken, zoals de invoering van rechtmatigheidsverantwoording, de verordening 213A (onderzoeksagenda + uitvoering) en de uitvoeringsregeling risicomanagement

Verhogen taakstelling uitbreiding functieboek
Ter dekking van 'digitalisering bouwdossiers', 'ondersteuning programmamanagement' en 'extra inzet auditfunctie' wordt de taakstelling uitbreiding functieboek incidenteel verhoogd.

3. Economie
Programma Economie en participatie
De gemeente faciliteert het event ‘Ontdek High Tech Almelo’ waarbij ons bedrijfsleven en onderwijsinstellingen samenwerken om de jeugd enthousiast te maken over het werken in de techniek en waarbij ze kennismaken met de hightech bedrijven in Almelo. Ook neemt Almelo deel aan de Innovatie box bij Heracles met als doel op laagdrempelige wijze netwerk te bouwen en te onderhouden met onderwijsinstellingen (Universiteit Twente, Saxion en ROC) en hightech bedrijfsleven.

Ontwikkeling XL Businesspark 2 / Kanaalsprongzone
In de perspectiefnota 2021 is incidenteel 80.000 euro beschikbaar gesteld voor het uitwerken van een ontwikkelstrategie om  de uitbreiding van het XL Businesspark aan de andere kant van het kanaal te kunnen realiseren.

5. Sport, cultuur en recreatie
Special Olympics
Twente heeft de ambitie geformuleerd om in 2022 de Special Olympics te organiseren. De 14
Twentse gemeenten besloten hiervoor een bidbook in te dienen. De Almelose bijdrage voor de
Special Olympics wordt begroot op 57.500 euro.

6. Sociaal domein
Mensenhandel en uitbuiting
Voor de preventieve aanpak van mensenhandel en uitbuiting is bij de perspectiefnota 2020 een incidenteel budget van 50.000 euro per jaar beschikbaar gesteld voor de periode 2021-2022.

Jeugdbeschermingstafel
De jeugdbeschermingstafel is ook in Almelo geïmplementeerd. Deze regionale werkwijze voor de Jeugdbeschermingstafel moet leiden tot het hanteren van één eenduidige werkwijze in Twente.

7. Volksgezondheid en milieu
Programma Duurzaamheid
In de programmabegroting 2019 is voor de periode 2019-2022 incidenteel 200.000 euro per jaar toegekend voor het realiseren van het programma Duurzaamheid.

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
Programma Omgevingswet
Voor de implementatie van de Omgevingswet zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld. Het budget bedraagt 405.000 euro in 2021 en loopt af naar 58.000 euro in 2024.

Programma Binnenstad
In de programmabegrotingen 2019 en 2020 zijn incidentele budgetten beschikbaar gesteld voor het realiseren van het programma Binnenstad.

Financieel herstelplan
Storting financieel herstelplan
In 2022 wordt 4,5 miljoen euro bijdragen aan het financieel herstel.

Deze pagina is gebouwd op 12/01/2021 10:55:53 met de export van 12/01/2021 10:44:57