Paragrafen

Bedrijfsvoering

  • Als gevolg van de corona pandemie is het thuiswerken een factor van belang geworden.
    In 2022 krijgt dat een structureel karakter en zal een bijbehorend huisvestings- en personeelsbeleid gestalte krijgen. Talentontwikkeling blijft centraal staan.
  • Voor de realisatie van de overgebleven taakstellingen zijn uitvoeringsplannen opgesteld.
  • De formatie in 2021 is ten opzichte van die van 2020 gestegen van 675 naar 692 fte. Mede door de krappe arbeidsmarkt bleef de bezetting daarbij sterk achter .
  • De externe inhuur bedraagt medio 2021 13 % van het personeelsbestand en is daarmee in vergelijking met 2020 met 2 procentpunt gestegen.
  • De gemeente Almelo heeft een actueel informatiebeveiligingsbeleid. Hierbij gaat het om de betrouwbaarheid van de informatievoorziening, waarbij betrouwbaarheid wordt bepaald door de gewenste beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid.
  • Om de (toenemende) dreiging van aanvallen op de onze systemen van buitenaf het hoofd te bieden zijn extra investeringen nodig. Hoewel 100% informatieveiligheid niet kan worden gegarandeerd wordt ingezet op het zoveel mogelijk reduceren van de risico’s door middel van maatregelen voor preventie, detectie en reactie.  
  • De AVG legt de eindverantwoordelijkheid bij het college van B&W neer om aan te tonen dat aan de privacyregels wordt voldaan. Het (lijn)¬management is primair verantwoordelijk.
  • Volledig ‘AVG-proof’ bestaat niet. Er zal continue aandacht gevraagd worden voor het bewust omgaan met privacygegevens van klanten en eigen personeelsleden.
Deze pagina is gebouwd op 12/01/2021 10:55:53 met de export van 12/01/2021 10:44:57