Home

Financiële keuzes

3.3 Mutaties Financieel Meerjarensperspectief

Het vertrekpunt voor financieel meerjarenperspectief (FMP) is de perspectiefnota 2021. Het meerjarenperspectief uit deze perspectiefnota was globaal, maar richtinggevend.

Onderstaande tabel geeft inzicht de mutaties die na de perspectiefnota 2021 zijn verwerkt in de voorliggende begroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025.

Financieel Meerjarenperspectief (FMP)

2022

2023

2024

2025

Autonome ontwikkelingen

Loon- en prijsontwikkelingen

0,06

N

0,13

N

0,11

N

0,10

N

Interne kostentoerekening

0,35

N

0,28

N

0,28

N

0,28

N

Kapitaallasten

-0,96

V

-0,29

V

-0,28

V

-0,28

V

Treasury

-0,25

V

-0,44

V

-0,24

V

-0,24

V

Parkeeropbrengsten

0,21

N

0,21

N

0,21

N

0,21

N

Spuk Sport

0,05

N

0,05

N

Meicirculaire 2021 gemeentefonds (RAAD-6730)

-0,08

V

1,13

N

1,13

N

1,17

N

Herijking gemeentefonds

-0,07

V

-0,07

V

-0,07

V

Aanvullende middelen gemeentefonds

-7,85

V

-4,71

V

-4,31

V

-3,83

V

Overige mutaties (incl. toevoegen jaarschijf 2025)

-0,04

V

-0,07

V

0,05

N

-0,47

V

B. Totaal autonome ontwikkelingen

-8,51

V

-3,78

V

-3,13

V

-3,13

V

Bestaande ontwikkelingen

Taakstelling subsidies (amendement programmabegroting 2021)

0,03

N

Nieuw Sportpark - amendement verbreding wedstrijdbad (RAAD-6559)

0,01

N

0,01

N

Rechtspositie politieke ambtsdragers (RAAD-6627)

0,10

N

0,10

N

0,10

N

0,09

N

Vrijval budget kunst (B&W-8500)

-0,02

V

-0,02

V

-0,02

V

-0,02

V

Zorgplicht kunstgrasvelden (B&W-8748)

0,01

N

0,01

N

0,01

N

Behoedzaamheidsstelpost

0,50

N

0,50

N

0,50

N

Stelpost autonome ontwikkelingen sociaal domein

1,00

N

1,00

N

Nieuwe ontwikkeling

Schuldenspecialisten

0,35

N

Wet Kwaliteitsborging bouwen (Wkb)

0,15

N

0,30

N

0,30

N

0,30

N

Grotestraat Noord

0,06

N

0,06

N

0,06

N

Aanvalsplan laaggeletterdheid

0,25

N

0,12

N

0,14

N

0,12

N

Leefbaarheid en wonen

0,31

N

0,34

N

0,34

N

0,34

N

Informatieveiligheid

0,19

N

0,19

N

0,19

N

0,19

N

Inzet GGD voor Omgevingswet

0,01

N

0,01

N

0,01

N

0,01

N

Stadsontwikkelingsfonds (incidenteel)

5,00

N

Stadsontwikkelingsfonds (structureel)

0,50

N

0,50

N

0,50

N

0,50

N

Digitalisering bouwdossiers

0,25

N

Versterken vastgoedbeheer

0,31

N

0,31

N

0,31

N

0,31

N

Ondersteuning programmamanagement

0,08

N

Extra inzet auditfunctie

0,10

N

C. Totaal ontwikkelingen

7,61

N

2,42

N

3,44

N

3,42

N

Dekkingsmaatregelen

Stelpost nieuw beleid

-0,19

V

-0,19

V

-0,19

V

-0,19

V

Stelpost areaaluitbreiding

-0,02

V

-0,02

V

-0,02

V

-0,02

V

Verhogen taakstelling uitbreiding functieboek

-0,43

V

Dekking Meerjaren Onderhoudplan (MOP)

-0,17

V

-0,17

V

-0,17

V

-0,17

V

Verhogen opbrengsten verkoop vastgoed

-0,15

V

-0,15

V

-0,15

V

-0,15

V

E. Totaal dekkingsmaatregelen

-0,95

V

-0,52

V

-0,52

V

-0,52

V

Toevoeging financieel herstel

2,25

N

-2,25

V

Bedragen x 1 miljoen euro

Toelichting

Autonome ontwikkelingen
Loon- en prijsontwikkelingen
Jaarlijks worden de prijsgevoelige budgetten geïndexeerd (1,4% in 2022) en worden de salarissen en sociale lasten opnieuw berekend op basis van de vastgestelde formatie en de verwachte loonontwikkeling. De bijdragen aan verbonden partijen zijn in de begroting verwerkt conform de vastgestelde begrotingen voor 2022. Wij zien bij alle verbonden partijen een stijging van de gemeentelijke bijdrage als gevolg van loon- en prijscompensatie.

De effecten van de nog af te sluiten CAO voor gemeenteambtenaren vanaf 2021 en de ontwikkeling van de pensioenpremies zijn op dit moment nog niet bekend. Hiervoor is een bedrag van 1,7 miljoen euro gereserveerd. De reserveringen voor loon- en prijsontwikkelingen voor de jaren 2023 t/m 2025 zijn gebaseerd op het Centraal Economisch Plan 2021 (CEP2021) van het Centraal Planbureau (CPB).

Interne kostentoerekening
De interne kostentoerekening is voor de begroting 2022 geactualiseerd. Uit de actualisatie volgt een nadelig financieel effect dat als volgt wordt verklaard:

  • Als gevolg van een naar verwachting tijdelijke daling in het aantal grondexploitaties en de werkzaamheden die hiervoor worden uitgevoerd is de kostentoerekening aan grondexploitaties voor 2022 incidenteel naar beneden bijgesteld (75.000 euro);
  • Er heeft op basis van de realisatie in de afgelopen jaren een verschuiving plaatsgevonden in het aantal uren dat wordt toegerekend aan te activeren investeringen in de openbare ruimte en het aantal uren dat wordt besteed aan onderhoud (115.000 euro);
  • Er kunnen op grond van de regels voor kostendekkendheid vanaf 2022 minder kosten worden toegerekend aan de leges voor omgevingsvergunningen (160.000 euro).

Kapitaallasten
De kapitaallasten van bestaande investeringen en de stelposten voor kapitaallasten zijn meerjarig doorgerekend. Er is sprake van een voordeel van 286.000 euro per jaar. Dit voordeel hangt vrijwel volledig samen met het incidenteel uitnemen van de jaarschijf voor vervangingsinvesteringen in de openbare ruimte in 2022 (kunstwerken, verharding, verlichting, VRI's en groen). Dit betekent niet dat er in 2022 geen investeringen worden uitgevoerd. De projecten waar in 2022 aan wordt gewerkt en die in 2022 worden opgeleverd kunnen worden uitgevoerd binnen de beschikbare kapitaallastenruimte vanuit de jaarschijf 2021. Projecten die in 2022 worden voorbereid en in 2023 tot uitvoering komen, leiden vanaf 2024 tot kapitaallasten en kunnen worden gedekt vanuit de beschikbare kapitaallastenruimte voor dat jaar.
In het jaar 2022 is op basis van de historische onderuitputting op kapitaallasten incidenteel een aanvullende stelpost onderuitputting kapitaallasten opgenomen van 679.000 euro.

Treasury
De leningenportefeuille van opgenomen en uitgezette gelden is voor deze begroting geactualiseerd. Bij de consolidatie van 65 miljoen euro aan kortlopende leningen in 2020 is er ten opzichte van de begroting een rentevoordeel ontstaan van 275.000 euro, hetgeen samenhangt met de huidige lage en soms zelfs negatieve rentestanden. Ook de komende jaren voorzien wij dat herfinanciering van bestaande leningen tegen een lagere rente kan plaatsvinden. In de meerjarenraming houden wij voorzichtigheidshalve wel rekening met een lichte stijging van het huidige rentepercentage.

Parkeeropbrengsten
Door de coronacrisis bleven de gerealiseerde parkeerinkomsten in 2020 en naar verwachting ook in 2021 fors achter bij het bedrag dat hiervoor meerjarig structureel is begroot (2,2 miljoen euro). Ook nu de beperkende coronamaatregelen grotendeels zijn opgeheven verwachten wij niet dat de parkeeropbrengsten terugkomen op het oude niveau. Zo leidt de toename van het thuiswerken naar verwachting tot blijvend minder parkeerabonnementen en tegoedkaarten. De parkeerinkomsten worden in deze begroting daarom bijgesteld. In het verlengde daarvan zullen wij onderzoeken of het mogelijk is om de kosten van onze parkeervoorzieningen terug te brengen. De ontwikkelingen in de binnenstad maken het daarnaast noodzakelijk om  de gehele parkeereconomie in de binnenstad opnieuw te bekijken.

SPUK sport
Vanaf 1 januari 2019 is de btw-sportvrijstelling verruimd. Hiermee is de aftrek van voorbelasting op
de kosten betreffende aanschaf, onderhoud, beheer en exploitatie van sportaccommodaties komen
te vervallen. Ter compensatie vraagt de gemeente de specifieke uitkering stimulering sport (SPUK)
aan. Deze subsidie werd in onze meerjarenraming geheel ten laste van de exploitatie verantwoord, maar kan in de praktijk rechtstreeks in mindering worden gebracht op investeringen in sport, hetgeen wij bij investeringen groter dan 100.000 euro (nieuwbouw zwembad, kunstgrasvelden) reeds op deze wijze verwerken. Tegenover het nadeel in het perspectief staat dus een voordeel op de kapitaallasten.

Meicirculaire 2021 gemeentefonds
Het netto effect van de meicirculaire kent een voordeel van 80.000 euro in 2022, maar nadelen van ruim 1,1 miljoen euro in de jaren erna. De belangrijkste verklaring voor het nadelige netto effect is de actualisatie van de maatstaven inwoners jonger dan 18 jaar en bijstandsontvangers. De aantallen bijstandsgerechtigden en aantallen inwoners jonger dan 18 jaar zijn in de financiële doorrekening van de meicirculaire naar beneden bijgesteld. Hierdoor ontvangen wij naar verwachting in de toekomst minder middelen uit het gemeentefonds.

Herijking gemeentefonds
In de perspectiefnota 2021 (RAAD-6655 ) is de raad geïnformeerd over de herijking van het gemeentefonds. Op basis van de voorlopige herverdeling vanuit het Rijk hadden wij in de perspectiefnota een bedrag van 240.000 euro vanaf 2023 opgenomen. Onlangs heeft het Rijk een nieuw verdeelvoorstel gemeentefonds gepubliceerd. In het nieuwe voorstel stijgt het bedrag voor Almelo van ruim 3 euro per inwoner extra naar 4 euro per inwoner extra. Wij verwerken deze bijstelling in het financieel meerjarenperspectief. Invoering van het nieuwe verdeelmodel wordt voorzien per 1 januari 2023.

Aanvullende middelen gemeentefonds
Het Rijk en de VNG hebben in het voorjaar afspraken gemaakt over financiële compensatie van gemeenten in 2022. Dit naar aanleiding van de arbitragezaak over extra middelen jeugdhulp. Het Rijk stelt voor 2022 ongeveer 1,3 miljard euro aanvullend beschikbaar. Eind juni heeft het Rijk een concept verdeling gepubliceerd. Almelo ontvangt in 2022 circa 7,85 miljoen euro extra in het gemeentefonds.

Een nieuw kabinet zal moeten besluiten over de structurele financiën en noodzakelijke aanpassingen aan het jeugdhulpstelsel om de jeugdzorg in de toekomst effectief en beheersbaar te houden. De uitspraak van de Commissie van Wijzen dient daarbij als zwaarwegende inbreng.

Bestaande ontwikkelingen
Taakstelling subsidies (amendement programmabegroting 2021)
Bij de besluitvorming over de programmabegroting 2021 is het amendement "Bijstelling voorgenomen bezuiniging subsidie bibliotheek, Stadsmuseum en Almelo Sociaal" aangenomen. Het amendement draagt het college op de kosten voor 2022 van 25.000 euro te betrekken bij de programmabegroting 2022.

Nieuw sportpark - amendement verbreding wedstrijdbad (RAAD-6559 )
Bij de besluitvorming over het nieuwe sportpark is het amendement "Verbreden wedstrijdbad tot 16 meter" aangenomen. De structurele kapitaallasten van de verbreding bedraagt in het eerste jaar 7.400 euro en lopen daarna geleidelijk af.

Rechtspositie politieke ambtsdragers (RAAD-6627 )
De structurele kosten die voortvloeien uit het raadsbesluit met betrekking tot de vaststelling van de 'Verordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Almelo 2021' zijn verwerkt in de voorliggende begroting en meerjarenraming.

Vrijval budget kunst (B&W-8500)
Het college heeft besloten om de gemeentelijke kunstwerken waar geen belangstelling meer voor is over te dragen aan de Stichting Onterfd Goed. Op verzoek van Kunsthandel Alberts wordt de overeenkomst voor beheer en verhuur van gemeentelijke kunstwerken beëindigd. De structurele besparing van de jaarlijkse kosten voor beheer vanaf 2022 vloeit terug naar de algemene middelen.

Zorgplicht kunstgrasvelden (B&W-8748 )
Het college heeft besloten om de kunstgrasvelden te beheren en in te richten conform het “Zorgplichtdocument milieukunstgrasvelden” van de Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek (BSNC). Dit betekent dat voor alle kunstgrasvoetbalvelden waar rubbergranulaat als instrooimateriaal gebruikt is, gezorgd zal worden voor maatregelen om te voorkomen dat de korrels in het milieu komen. Het college stelt voor om een krediet beschikbaar te stellen van 157.000 euro, met bijbehorende kapitaallasten van 9.400 euro vanaf 2023.

Behoedzaamheidsstelpost
De structurele behoedzaamheidsstelpost is een begrotingspost om schommelingen in het gemeentefonds op te vangen. Na de laatste inzet bij de meicirculaire 2021 staat de behoedzaamheidsstelpost structureel op 0 euro. Daarmee zijn er geen structurele middelen beschikbaar om schommelingen op te vangen. Een structureel bedrag als behoedzaamheidsstelpost van 500.000 euro is in onze ogen reëel gezien de totale omvang van het gemeentefonds van ongeveer 180 miljoen euro. Aanvullend daarop is ook de voorgenomen herijking van het gemeentefonds per 1-1-2023 nog niet afgerond. In het financieel meerjarenperspectief is de laatste stand van zaken opgenomen, maar de VNG en de Raad voor het Openbaar Bestuur moeten nog advies uitbrengen over de nieuwe verdeling. Daarnaast is de voorlopige herverdeling gebaseerd op cijfers uit 2019. Actualisatie van deze cijfers kan financiële effecten hebben op het moment van invoering in 2023.

Stelpost autonome ontwikkelingen sociaal domein
Om de autonome ontwikkelingen in het sociaal domein, zoals hoge tariefstijgingen, te kunnen afdekken is bij de overgang van het sociaal domein naar de algemene uitkering een stelpost gevormd. Deze stelpost staat los van de taakstellingen in het sociaal domein en de opgave om te besparen op de zorguitgaven (maatregelplannen).
De stelpost bedroeg initieel 4 miljoen euro structureel, maar na de inzet bij de begroting 2022 resteert vanaf 2023 nog 1 miljoen euro structureel. Bij de begroting 2022 is de stelpost ingezet om het verschil tussen de gereserveerde prijscompensatie o.b.v. CPB-cijfers en de verwachte tariefstijgingen in het sociaal domein financieel af te dekken. De prijscompensatie schommelt de laatste jaren rond de 1,5%, maar de tariefstijgingen in de zorg zijn jaarlijks tussen de 3% en 4%. Het verschil van ongeveer 2% maal de omvang van de zorg van 50 miljoen euro is de extra inzet van 1 miljoen euro structureel die jaarlijks wordt gedekt uit deze stelpost. Ook de komende jaren verwachten wij dat de tariefstijgingen hoger zullen blijven dan de prijscompensatie o.b.v. CPB-cijfers.
Daarom wordt voorgesteld om aanvullende middelen te reserveren om de autonome ontwikkelingen, zoals tariefstijgingen, op te kunnen vangen binnen de begroting.

Nieuwe ontwikkelingen
Schuldenspecialisten
In het Schuldenlab Almelo worden samen met (lokale) organisaties, bedrijven en inwoners, innovatieve
manieren ontwikkeld om inwoners met schulden te helpen. Gelet op het succes van dit project willen wij de
inzet van 4 schuldenspecialisten met een jaar verlengen.

Wet kwaliteitsborging bouwen (Wkb)
De Omgevingswet en met name de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb), die vooralsnog naar verwachting op 1 juli 2022 in werking treden, hebben gevolgen voor de lasten en baten van de leges. Zo kunnen er als gevolg van het verschuiven van taken van de gemeentelijke overheid naar marktpartijen, zoals de vergunningverlening voor het bouwtechnische deel en het toezicht op de naleving van bouwtechnische voorschriften, minder leges in rekening worden gebracht. Daar staat tegenover dat de wetgeving het mogelijk maakt om voor andere activiteiten juist wel leges in rekening te gaan brengen. De uiteindelijke financiële gevolgen voor de leges zijn dan ook mede afhankelijk van gemeentelijke beleidskeuzes met betrekking tot dienstverlening en de tariefstelling. Voorzichtigheidshalve gaan wij in onze meerjarenraming uit van het maximale financiële effect zoals dat blijkt uit een financiële impactanalyse die wij hebben laten uitvoeren. In de komende periode worden enkele scenario's uitgewerkt en worden de financiële consequenties verder in beeld gebracht.

Grotestraat Noord
De Grotestraat Noord wordt op basis van de transformatievisie Grotestraat Noord heringericht. De openbare ruimte wordt getransformeerd van winkelgebied naar een stedelijke woonbuurt, waarbij de buurt actief wordt betrokken in de ontwerpfase. Het gebied wordt ingericht naar het beeld van de Doelenstraat. Zo wordt de typische winkelstraat-klinker vervangen door een gebakken klinker, het groen in de straat versterkt en uitgebreid door de aanplant van extra bomen en de aanleg van extra plantvakken. Daarnaast worden waterelementen toegevoegd en verbeterd. Voor deze werkzaamheden moeten de nodige bestaande elementen in de straat worden hersteld dan wel verwijderd en kabels en leidingen worden verlegd. Hiervoor is 1,2 miljoen euro benodigd. De kapitaallasten worden opgenomen in het meerjarenperspectief.

Aanvalsplan laaggeletterdheid

Laaggeletterdheid is een veel voorkomend en weerbarstig probleem dat voor de doelgroep op bijna alle leefgebieden belemmeringen opwerpt en daardoor hun zelfredzaamheid en zelfstandige participatie in de samenleving bemoeilijkt. Daarnaast zorgt het voor een extra beroep op tal van sociale voorzieningen. Laaggeletterdheid veroorzaakt daardoor grote maatschappelijke kosten. Wij hebben daarom een naar doelgroep gedifferentieerd aanvalsplan laaggeletterdheid opgesteld, in overleg met het onderwijs, Taalpunt, de bibliotheek en andere partners. Het plan richt zich specifiek op het doorbreken van het taboe rond laaggeletterdheid en het vergroten van het bereik van met name mensen met een Nederlandstalige achtergrond. We bereiken deze mensen via werkgevers, maatschappelijke partners en onze eigen toegang. Daarnaast richten we ons op het voorkomen van laaggeletterdheid door het stimuleren en ondersteunen van laagtaalvaardige ouders. Ook willen we voor meer kinderen een bibliotheek op school realiseren en aansprekende activiteiten voor jongeren organiseren om hun taalvaardigheid, leesmotivatie en leesplezier te bevorderen. In 2022 starten we met de uitvoering van dit plan. Hiervoor worden in deze begroting middelen beschikbaar gesteld.

Leefbaarheid en wonen
Het college stelt in deze begroting een aantal intensiveringen voor op het gebied van leefbaarheid en wonen. Deze maatregelen moeten gezamenlijk ervoor zorgen dat Almelo een stad is waarin het prettig wonen is.

Eerste onderdeel betreft het vooruitlopend op toestemming van het ministerie en besluitvorming, reserveren van middelen voor de implementatie van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmpg). Bij de behandeling van de programmabegroting 2021 heeft het college aan de raad toegezegd om een haalbaarheidsonderzoek te doen naar toepassing van de Wbmgp. Op basis van onderzoek lijkt een aanvraag om selectieve woningtoewijzing op grond van de Wbmgp te gaan toepassen, haalbaar voor een aantal buurten in Almelo. Het ministerie van BZK moet akkoord gaan met onze analyse van noodzaak, geschiktheid, subsidiariteit en proportionaliteit. In de voorbereiding kijkt het ministerie mee en adviseert over de haalbaarheid.

Om ook in de handhavende zin te kunnen optreden in situaties die een negatieve invloed hebben op de leefbaarheid in de stad en uitvoering te geven aan de al bestaande kaders die door het college en raad zijn vastgesteld is het noodzakelijk om een toezichthouder toe te voegen aan de formatie. Het betreft dan gebiedsgericht toezicht, in tegenstelling tot het vergunningsgerichte toezicht waarvoor al formatie beschikbaar is. Het gebiedsgericht toezicht kan ingezet worden om de leefbaarheid in de stad te vergroten.

Als laatste stelt het college voor om capaciteit beschikbaar te stellen voor beleidsmatige en juridische ondersteuning op het gebied van veiligheid. Deze capaciteit is nodig, naast de handhavingscapaciteit op straat, omdat er steeds meer bestuursrechtelijk wordt gehandhaafd. Dit brengt een uitbreiding van taken en verantwoordelijkheden met zich mee, die op een goede manier moeten worden vormgegeven en uitgevoerd.

Informatieveiligheid

Informatiebeveiliging bij gemeenten krijgt veel extra aandacht door de hack bij Hof van Twente maar
ook door de dagelijkse diefstal van (persoons-)gegevens bij andere overheden en bedrijven. Mede naar aanleiding van ervaringen in andere gemeentelijke organisaties wordt voorgesteld te investeren in netwerksegmentatie.  Dat is een belangrijke nieuwe technische maatregel om de nadelige gevolgen van een hack, bijvoorbeeld een ransomware aanval, te beperken. Daarvoor is structureel een bedrag van 185.000 euro benodigd. 

Inzet GGD voor Omgevingswet
Eén van de maatschappelijke doelen van de Omgevingswet is het bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit. Gelet op de hieraan te stellen eisen is het voor gemeenten zinvol om GGD’en te betrekken bij ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving. Hiervoor wordt structureel 10.000 euro per jaar beschikbaar gesteld.

Stadsontwikkelingsfonds (incidenteel)
De raad is met raadsbrief (RAAD-6762 ) geïnformeerd over een gerichte Strategische uitvoeringsagenda stadsontwikkeling. Deze agenda geeft houvast en kaders voor de ontwikkeling van wijken, gebieden en locaties. Het college heeft hierin een aantal gebieden aangewezen als prioritaire ontwikkelopgaven voor de komende jaren. Ook de uitbreiding van bedrijventerreinen voor regionale en lokale ondernemers en het tot ontwikkeling brengen van een grote nieuwe woningbouwlocatie zijn prioritaire opgaven. Voor deze opgaven zijn de komende jaren forse (financiële) investeringen nodig. We stellen voor om voor de dekking van deze uitgaven een reserve Stadsontwikkeling in te stellen en initieel 5 miljoen euro te storten in deze reserve. De reserve is bedoeld om daar waar nodig aanloopverliezen of tekorten binnen projecten af te kunnen dekken, bijvoorbeeld als gevolg van een onrendabele top.

Stadsontwikkelingsfonds (structureel)
Naast de hiervoor genoemde incidentele storting in de reserve Stadsontwikkeling wordt voorgesteld om jaarlijks te doteren ter dekking van de genoemde opgaven in de Strategische uitvoeringsagenda stadsontwikkeling.

Digitalisering bouwdossiers
Op dit moment is er nog 550 strekkende meter papieren bouwdossiers met bouwtekening. Het is wenselijk dat deze archieven gedigitaliseerd worden. Het scannen en rubriceren van de bouwtekeningen en stukken is een tijdsintensief proces. Het gebeurt nu tussen de reguliere werkzaamheden door. In het huidige tempo is het over 10 jaar nog niet afgerond.
Ook vanuit oogpunt van de dienstverlening is digitalisering wenselijk. Potentiële kopers en makelaars willen bouwtekeningen inzien. Bij papieren dossiers kan dit alleen fysiek. Het college stelt voor om in 5 jaar de voorraad bouwdossiers te digitaliseren en stelt hiervoor incidenteel 250.000 euro beschikbaar.

Versterken vastgoedbeheer
Bij de uitvoering van het gemeentelijk vastgoedbeheer is de afgelopen tijd een flinke verbeterslag gemaakt: lang slepende dossiers zijn afgerond, nieuw beleidskader en werkprocessen zijn vastgesteld en de positie van vastgoed in de interne organisatie is verstevigd. Er ligt een goed fundament, maar er is een aanvullende investering nodig. Om de bereikte kwaliteit van uitvoering te borgen is een structurele investering in de organisatie vereist.   
Hierbij gaat het om de volgende functies:
Een senior-vastgoedmedewerker die op strategisch/tactisch niveau de gemeentelijke vastgoedportefeuille bewaakt (o.a. aan- en verkoopprocessen, verhuurstrategie), complexe ruimtelijke projecten begeleidt en het tweejaarlijks meerjarenperspectief vastgoed opstelt. De functie wordt gedekt door begrote opbrengsten verkoop vastgoed te verhogen.
Medewerker beheer zakelijke gronden. Almelo verhuurt en verkoopt gronden aan particulieren en bedrijven.
Deze markt van zakelijk en particuliere grondverkoop is aanzienlijk toegenomen en de verwachting is dat gezien de ambities bij stadsontwikkeling structureel van aard is. De functie wordt gedekt door begrote opbrengsten verkoop vastgoed te verhogen.
Medewerkers vastgoedbeheer. Er is al jaren onvoldoende capaciteit om het beheer van de gemeentelijke
vastgoedobjecten op peil te houden, alsmede om ondersteuning te verlenen aan verschillende projecten, zoals het nieuwe zwembad, verbeteren brandveiligheid en de verduurzaming van (maatschappelijk) vastgoed. De functie wordt gedekt door het verhogen van de opbrengsten bij kostprijs dekkende taken.

Ondersteuning programmamanagement
De functie van programmamanager is volledig gericht op de regie van de programmadoelen, maar in de praktijk gaat te veel tijd van de programmamanagers naar ondersteunende werkzaamheden. Daarom is extra ondersteuning benodigd voor de uitvoering van bedrijfsvoeringstaken, control en communicatie. Om de gewenste transitie van de huidige formatie naar brede programmaondersteuning te faciliteren wordt 80.000 euro beschikbaar gesteld. De transitie wordt gedekt door de taakstelling uitbreiding functieboek te verhogen.

Extra inzet auditfunctie
Er is onvoldoende capaciteit om een aantal thema's op het gebied van audit en control op te kunnen pakken, zoals de invoering van rechtmatigheidsverantwoording, de verordening 213A (onderzoeksagenda + uitvoering) en de uitvoeringsregeling risicomanagement. De  verwachte extra inzet wordt begroot op 100.000 euro en wordt gedekt door de taakstelling uitbreiding functieboek te verhogen.

Dekkingsmaatregelen
Stelpost nieuw beleid
In de begroting 2022 en meerjarenraming is 190.000 euro structureel per jaar beschikbaar voor nieuw beleid of intensivering van bestaand beleid. Aangezien de gemeentelijke beleidsvoornemens zijn opgenomen in de voorliggende begroting wordt voorgesteld om de jaarschijf 2022 structureel vrij te laten vallen.

Stelpost areaaluitbreiding
In begroting 2022 en meerjarenraming is 225.000 euro structureel per jaar beschikbaar voor areaaluitbreiding. Vanuit de jaarschijf 2022 is hiervan is 205.000 euro benodigd ter dekking van de onderhoudslasten als gevolg van areaaluitbreiding vanuit de projecten Haven Zuid en het Indiëterrein en het onderhoud van de openbare ruimte bij diverse 'tussen wal en schip locaties'. Het restant van de stelpost valt vrij ten gunste van het financieel meerjarenperspectief.

Verhogen taakstelling uitbreiding functieboek
De nieuwe ontwikkelingen 'digitalisering bouwdossiers', 'ondersteuning programmamanagement' en 'extra inzet auditfunctie' worden gedekt door de taakstelling uitbreiding functieboek incidenteel te verhogen met 430.000 euro.

Dekking Meerjaren Onderhoudsplan (MOP)
De dekking voor de personele inzet in het kader van het planmatige beheer en onderhoud van vastgoed is  beschikbaar binnen het Meerjaren Onderhoudsplan (MOP). Deze dekking wordt nu in personele zin ingevuld met de uitbreiding van de functie van vastgoedbeheer.

Verhogen opbrengsten verkoop vastgoed
De nieuwe functie van senior-vastgoedmedewerker en de uitbreiding van de functie beheer zakelijke gronden worden gedekt door het verhogen van de begrote verkoopopbrengsten van vastgoed.

Financieel herstel en behoedzaamheid
Toevoeging financieel herstel
Het college kiest ervoor om het financieel herstel in 2022 af te ronden. De oorspronkelijke dotatie aan de algemene reserve die in 2023 was begroot vindt een jaar eerder plaats.

Deze pagina is gebouwd op 12/01/2021 10:55:53 met de export van 12/01/2021 10:44:57