Bijlagen

Stand van zaken moties

Vertrekpunt is het overzicht met de stand van zaken moties bij de perspectiefnota 2021. Afgehandelde moties zijn niet in dit overzicht opgenomen. Deze kunt u vinden in het overzicht met moties op iBabs.

Omschrijving motie

Datum raadsvergadering

Stand van zaken

Motie FvR FW LA D66 SP CU
- Geweld en zedendelicten jegens vrouwen en kinderen in beeld brengen in IVP

29 juni 2021 (P-nota)

De behandeling van de motie is opgepakt.

Motie Gehandicaptenparkeerplaatsen in de directe nabijheid van de vernieuwde binnenstad

29 juni 2021 (P-nota 2021)

De motie wordt betrokken bij de planvorming in de binnenstad

Motie Tiny houses

29 juni 2021 (P-nota)

Er wordt een collegevoorstel voorbereid waarin inzichtelijk wordt gemaakt welke capaciteit nodig is voor uitvoering van de motie

Motie PVV D.Nu -
Hoofdstuk Juridisch in begrotingen en verantwoordingen

22 juni 2021

De behandeling van de motie is opgepakt.

Motie breder en beter tarievenbeleid nieuw zwembad

26 mei 2021

Motie wordt besproken met Sportbedrijf in het kader van het project nieuw zwembad.

Motie Samen voor een inclusieve arbeidsmarkt

26 mei 2021

We maken in het najaar van 2021 in overleg met de raad afspraken  maken over de invulling van de motie. Het jaar 2022 zal dan het eerste jaar zijn waarover gerapporteerd wordt.

Motie LAS LA PVA –
Verbetering publicatie verkiezingsuitslagen

13 april 2021

De behandeling van de motie is opgepakt.

Motie FvR –
Vlag in Almelo in de raadzaal

13 april 2021

Deze motie is uitgevoerd.

Motie Helder doelgericht en inzichtelijk subsidiebeleid

12 november 2020

De Rekenkamer is momenteel nog bezig met het onderzoek naar het subsidieproces. De uitkomsten hiervan worden met de raad besproken en zouden eventueel kunnen leiden tot de laatste aanpassingen in het beleid.

Motie Verbod gebruik Glyfosaat houdende middelen bv Roundup in eenjarige pachtcontracte

12 november 2020

Motie is uitgevoerd met het Beleid geliberaliseerde pacht gemeente Almelo 2021

Motie Aanvalsplan laaggeletterdheid

12 november 2020

Het plan wordt in november aangeboden aan de raad ter besluitvorming.

Motie Oproep aan Gedeputeerde Staten van Overijssel om regisserende rol te pakken in de RES

22 juni 2021

Motie is uitgevoerd.

Motie Dierenwelzijn in de begroting

12 november 2020

Motie is uitgevoerd. Dierenwelzijn is in de begroting 2022 opgenomen.

Motie Cultuurvisie 2021-2025

12 november 2020 (Begroting 2021)

Voor de zomer heeft beeldvormend politiek beraad plaats gevonden.
De huidige nota wordt op basis van deze input geactualiseerd en in het najaar ter besluitvorming voorgelegd aan het college waarna besluitvorming in de gemeenteraad volgt.

Motie FvR LA - Plan van aanpak seksuele intimidatie in de openbare ruimten van de gemeente Almelo

30 juni 2020

Almelo sluit aan bij de Veiligheidsregio en de gemeente Enschede voor mogelijke interventies.

Motie CDA VVD LAS CU - Versterken groen en blauw in Almelo

30 juni 2020

De visie Almelo Waterstad is opgenomen in de begroting. Voor het uitwerken van groen en blauw in bestaande wijken wordt een plan van aanpak opgesteld.

Motie - alle fracties - stedenband Almelo-Ejmiatsin

28 januari 2020

Het college heeft op 20 april 2021 haar reactie op het beleidsplan aan de stichting laten weten. Een afschrift van de brief is ook aan de gemeenteraad gestuurd. Op 29 juni 2021 is een memorandum of collaboration tussen beide steden ondertekend.

Motie - CU PvdA GL - generatietoets

7 november 2019 (begroting 2020)

Er zijn lokaal en landelijk gesprekken gevoerd over de gewenste invulling van de generatietoets. Als de landelijke onderzoeksresultaten bekend zijn (gepubliceerd met eventueel een duiding vanuit het ministerie), komt het college met een reactie naar de raad. En daarna wil het college met de raad in gesprek over de uitkomst en mogelijk vervolg.

Motie - GL , SP, CU, LA PvdA, Ljst Çete - geboortebos

7 november 2019 (begroting 2020)

Er wordt een raadsbrief voorbereid over het geboortebos. Hierin wordt de raad voorgelegd wat de consequenties in ruimte, kosten en tijd zijn om een geboortebos te realiseren en het planten van bomen hierin te organiseren.

Motie - 23 - GL LA D66 PvdA SP - Ecologisch groenbeheer

27 juni 2019 (PN 2019)

De provincie heeft een subsidieregeling om gemeenten te ondersteunen bij het opstellen van een gemeentelijk ‘natuur voor elkaar plan’. Wij hebben een aanvraag gedaan voor deze subsidie en deze is toegekend. De startbijeenkomst met lokale organisaties is inmiddels geweest.

Motie - 10 - VVD LAS - Crowdfundingsplatform

27 juni 2019 (PN 2019)

Op dit moment wordt een verkenning naar de mogelijkheden gedaan. Voor 1 november zal de raad d.m.v. een raadsbrief worden geïnformeerd.

Motie 26 D66 - Onderzoek vertrouwen inwoners

2 november 2017 (programmabegroting 2018)

Het college blijft actief inzetten op responsiviteit en vertrouwen, ook al zullen onzekere perioden hun invloed hebben op het vertrouwen. De (tweejaarlijkse) monitoring via Kennispunt heeft medio van dit jaar plaatsgevonden. De rapportage volgt binnenkort.

Deze pagina is gebouwd op 12/01/2021 10:55:53 met de export van 12/01/2021 10:44:57