Voorwoord

Het college presenteert u met trots de Programmabegroting 2022. Terugkijkend op een periode van flinke bezuinigingen en moeilijke keuzes kunnen we nu onze blik richten op een toekomst die weer perspectief biedt. Dit is tevens de laatste begroting van dit college en deze gemeenteraad.

Gezamenlijke inzet
De resultaten van deze begroting vloeien voort uit een periode waarin we voor grote uitdagingen hebben gestaan om het herstelplan gerealiseerd te krijgen, maar ook om de dynamiek in het sociaal domein verder onder controle te krijgen. We komen van een algemene reserve van - 20,7 miljoen euro eind 2015 en gaan naar een verwachte stand van 25 miljoen euro eind 2022. Een verbetering van bijna 46 miljoen euro in 7 jaar. Dit is het resultaat van onze gezamenlijke inzet van de afgelopen jaren. Een inzet die er tevens voor heeft gezorgd dat we met het voorliggend meerjarenperspectief kunnen concluderen de voorgenoemde uitdagingen goed het hoofd hebben weten te bieden.


Alle inspanningen die we gepleegd hebben om de beleidsuitvoering op een andere koers te krijgen en om deze efficiënter in te kunnen richten, zijn in de basis goed gelukt. Daarnaast is het financieel perspectief van Almelo verbeterd door extra rijksmiddelen die beschikbaar zijn gekomen. De gemeente kan verder aan de slag met reeds ingezette ontwikkelingen die een nieuwe en verbeterde impuls zullen geven aan Almelo. Denk hierbij aan de verbeteringen binnen vastgoed en de grondverkopen, de mooie en zichtbare ontwikkelingen in de binnenstad, de totstandkoming van het XL Businesspark, 'Almelo, Twentse Banenmotor' en Almelo Waterstad. Het stemt dit college tot grote dankbaarheid naar eenieder die dit mede mogelijk gemaakt heeft.

We zien de toekomst vol vertrouwen tegemoet. Niettemin blijft de uitdaging groot om, vooral het sociaal domein,  financieel in control te blijven. We hebben hierin grote stappen gezet, waarbij het nu zaak is om de doorontwikkeling  van de stad te versterken. De basis hiervoor is gelegd in de Perspectiefnota 2021. Met het reserveren van 7 miljoen euro in het stadsontwikkelingsfonds in deze begroting, kunnen we daar ook daadwerkelijk stappen in zetten.

Deze begroting en meerjarenraming doen recht aan onze ambitie om een stad te zijn waar we kansen creëren en benutten. Dat verdient Almelo: alle inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties die onze gemeente samen zo aantrekkelijk maken.

Hoogachtend,

Burgemeester en Wethouders van Almelo,
de secretaris,       de burgemeester,

F.W. van Ardenne    A.J. Gerritsen

Deze pagina is gebouwd op 12/01/2021 10:55:53 met de export van 12/01/2021 10:44:57