Algemeen

Inleiding

Met dit document presenteren wij u de programmabegroting voor het jaar 2022. De kaders en uitgangspunten uit de perspectiefnota 2021 en het daarin opgenomen financieel meerjarenperspectief vormen de basis voor deze begroting.

Wijziging ten opzichte van de programmabegroting 2021
Ten opzichte van de programmabegroting 2021 is een wijziging doorgevoerd, met het doel de leesbaarheid en de informatiewaarde van de begroting te verbeteren. Het betreft de volgende wijziging:

  • Op verzoek van de commissie planning en control is er een paragraaf majeure projecten in de begroting opgenomen. Deze paragraaf geeft inzicht in de stand van zaken van de door de gemeenteraad benoemde majeure projecten. De paragraaf in deze programmabegroting toegevoegd als een pilot. Als pilotproject is daarbij de nieuwbouw van het zwembad/herontwikkeling Sportpark gekozen.

Financiële keuzes
In hoofdstuk 3 vindt u de financiële keuzes voor de begroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025. Deze keuzes presenteren wij als mutaties op het financieel meerjarenperspectief. Ook geven wij in dit hoofdstuk inzicht in de incidentele- en structurele begrotingssaldi. Hierbij is van belang dat structurele lasten worden gedekt door structurele baten. Daarnaast wordt de voortgang van het financiële herstelplan besproken.

Beleidsbegroting
De beleidsbegroting (hoofdstuk 4) bestaat uit een uitwerking van de programma's en de basisbegroting. De programma's vormen de speerpunten in deze raadsperiode. De basisbegroting is stabiel en verandert alleen als het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten) dat voorschrijft. In de programma's wordt ook kort ingegaan op de effecten van corona.

Paragrafen
Hoofdstuk 5 bevat de verplichte paragrafen lokale heffingen, weerstandsvermogen en risicobeheersing, onderhoud kapitaalgoederen, financiering, bedrijfsvoering, verbonden partijen en grondbeleid en de additionele paragrafen dienstverlening. wijksturing en majeure projecten.

Financiële begroting
In de financiële begroting (hoofdstuk 6) geven we een overzicht van de baten en lasten per taakveld en de uiteenzetting van de financiële positie. Met het meerjarig investeringsplan (MIP) wordt inzicht gegeven in de investeringsprojecten die gepland staan voor het begrotingsjaar 2022 en de drie jaren daarna. In het overzicht met incidentele baten en lasten geven we een toelichting op de incidentele posten.

Bijlagen
In de bijlagen over de verbonden partijen geven we inzicht in de financiële positie van de verbonden partijen. Verder presenteren we de wijzigingen in het delegatieregister en bespreken we de stand van zaken van de aangenomen moties.

Deze pagina is gebouwd op 12/01/2021 10:55:53 met de export van 12/01/2021 10:44:57